Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden heeft WIN vastgelegd wat jouw en zijn rechten en plichten zijn in het kader van onze overeenkomst. Als je opdracht geeft voor deelname aan een van de programma’s van WIN en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan vooral contact met WIN op, dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar dit mee bedoeld:

 • Werkgeluk Instituut Nederland | WIN: Werkgeluk Instituut Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78494729, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met WIN.
 • Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van WIN aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en WIN.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een [mondelinge of schriftelijke] aanbieding of offerte.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte/opdrachtbevestiging vermelde duur. Tussentijds opzeggen is niet toegestaan. Mocht je desondanks geen gebruik meer willen maken van de diensten van WIN, ontslaat dit je niet van de betalingsverplichting.
 • WIN neemt voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag WIN de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
 • Wanneer er zich een wijziging voordoet behoud WIN zich het recht voor de overeenkomst aan te passen, dan wel te ontbinden. WIN zal dat tijdig aangeven. Op het moment dat WIN de overeenkomst wijzigt, staat het jou vrij om de overeenkomst op te zeggen. Als de situatie zich voordoet dat het vertrouwen, op welke wijze dan ook, ontbreekt heeft WIN het recht de overeenkomst per direct te beëindigen zonder dat WIN dat schadeplichtig maakt.
 • Op Lieke Bezemer als psychologe zijn de protocollen van het NIP van toepassing. Zij leeft deze na. Als je de overeenkomst met haar aangaat, maken deze protocollen ook onderdeel uit van deze overeenkomst. Op eerste verzoek zal zij je de protocollen doen toekomen.

 

Programma’s

 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus deelnemers mogen hun inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor hen toegankelijk. Mocht je de gegevens toch met anderen delen, dan geeft dat WIN het recht de overeenkomst per direct te beëindigen en je de toegang te ontzeggen. Op dat moment ben je echter wél de kosten voor het programma verschuldigd. De overeenkomst wordt in dat geval namelijk ontbonden omdat jij de overeenkomst niet bent nagekomen.
 • Na betaling kan pas deelgenomen worden aan een programma. Betaal je niet en kan je daardoor niet deelnemen aan het programma, ontslaat dat je niet van je betalingsverplichting.
 • Deelnemers moeten een internetverbinding hebben om het online programma te kunnen volgen. WIN is niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat men niet de juiste apparatuur of internetverbinding heeft.
 • Het online programma kan gevolgd worden op de momenten die men zelf kiest. Live (feedback) sessies en/of webinars zijn voor een hele groep in één keer, op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. Als er VIP-begeleiding overeen is gekomen, spreken de deelnemer en WIN samen de data af voor de begeleiding.
 • Afgesproken Skypeafspraken kunnen door een deelnemer eenmalig kosteloos verzet worden, mits 24 uur van tevoren gemeld en met opgaaf van reden. Voor het verzetten van een afspraak binnen 24 uur worden kosten in rekening gebracht.

 

Vergoeding en betaling

 • Betaling dienen voldaan te worden binnen de door WIN aangegeven betalingstermijn. In het geval van deelname aan een programma dient de betaling verricht te zijn voordat het programma start.
 • Is de betaling niet voldaan binnen de betalingstermijn, dan ben je vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. De kosten die WIN dient te maken ter inning van de factuur van WIN mag WIN volledig bij je in rekening brengen. Ben je een particulier, dan zal WIN de kosten voor het innen van de nota bij je in rekening brengen op grond van de normen neergelegd in de Wet Incassokosten.
 • Op het moment dat je te laat betaalt, heeft WIN het recht om de dienstverlening van WIN per direct op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen.
 • Betaal je de nota voor deelname aan een programma niet tijdig, dan kan je niet deelnemen aan het programma. Zoals aangegeven ontslaat dat je niet van de verplichting om de nota alsnog te betalen.

 

Aansprakelijkheid

 • Deelnemers hebben de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. WIN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe men de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor hen of anderen.
 • Mocht WIN op de een of andere wijze wel aansprakelijk zijn voor schade, dan beperkt die schade zich tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WIN als schadevergoeding uitkeert, te verminderen met het eigen risico.

 

Toepasselijk recht

 • Op de aanbiedingen/offertes/overeenkomsten van WIN is altijd Nederlands recht van toepassing.